google-site-verification=xGi_gCHTNWZ64a1EABrmvx5sRfcydnsgdxS-Tjy1vQc
Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et. Abone Ol!
Dinleme Skandalı Büyüyor
Dünya
2014-08-19 14:03

Dinleme Skandalı Büyüyor

Bild Gazetesi Alman istihbaratının Türkiye’yi neden dinlediğini yazdı.

*Almanya’nın, Türkiye’nin uzun süredir Batı’nın ortağı olduğu konusunda şüpheleri var. Almanya, Ankara’nın Batı’yla sıkı ilişki içinde olduğuna inanmıyor.

*ABD, Almanya’ya “Türkiye, Suriye ve Irak politikasında ikili oynuyor. MİT kanalıyla İslamcı gruplara silah veriyor” değerlendirmesinde bulundu

*Ankara, Almanya’yı Türkiye’den Suriye’ye giden cihatçılara karşı alınacak önlemler için sıkıştırıyor. Karşılığında Berlin’den PKK ile ilgili bilgi istiyor.

Al­man­ya Fe­de­ral İs­tih­ba­rat Ku­ru­mu BND’­nin 2009’dan be­ri Tür­ki­ye­’yi din­le­di­ği­nin or­ta­ya çık­ma­sı­nın yan­kı­la­rı sü­rü­yor. Al­man hü­kü­me­ti­nin do­lay­lı ola­rak id­di­ala­rı ka­bul et­me­sin­den son­ra Al­man ba­sı­nın­da din­le­me­le­rin ne­den ya­pıl­dı­ğı ko­nu­su gün­de­min ilk mad­de­si ol­du.

Ül­ke­nin en çok sa­tan ga­ze­te­si Bil­d’­e gö­re, bu ge­rek­çe­le­rin baş­ta ge­le­ni; Tür­ki­ye­’nin uzun sü­re­den bu ya­na Ba­tı­’nın or­ta­ğı ol­du­ğu ko­nu­sun­da olu­şan şüp­he. Ga­ze­te­ye gö­re, Al­man­ya, Tür­ki­ye­’nin Ba­tı­’y­la sı­kı iliş­ki için­de ol­du­ğu­na inan­mı­yor. Bir baş­ka ge­rek­çe ise, Tür­ki­ye­’nin Su­ri­ye ve Irak po­li­ti­ka­sın­da iki­li oy­na­dı­ğı gö­rü­şü. AB­D’­nin Al­man­ya­’yı bu ko­nu­da uyar­dı­ğı be­lir­ti­len ha­ber­de, “Tür­ki­ye MİT ka­na­lıy­la ra­di­kal İs­lam­cı grup­la­ra si­lah ve lo­jis­tik des­tek ve­ri­yo­r” id­di­ası yer al­dı.

BİL­Gİ­ TAKASI İSTEDİ

Ca­sus­luk fa­ali­ye­ti­nin bir di­ğer ge­rek­çe­si de, An­ka­ra­’nın Al­man­ya­’yı Tür­ki­ye üze­rin­den Su­ri­ye­’ye gi­den ci­hat­çı­la­ra kar­şı alı­na­cak ön­lem­ler ko­nu­sun­da bas­kı al­tı­na al­ma­ya ça­lış­ma­sı. Tür­ki­ye, ci­hat­çı­la­ra kar­şı ön­lem kar­şı­lı­ğın­da Al­man­ya­’dan PKK mi­li­tan­la­rı­na iliş­kin bil­gi is­ti­yor.

Tür­ki­ye­’nin Av­ru­pa­’ya gi­den uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti gü­zer­ga­hı üze­rin­de bu­lun­ma­sına dikkat çeken bir emek­li is­tih­ba­ratçı, “Tür­ki­ye­’yi din­le­mez­sek ap­tal­lık et­miş olu­ru­z” dedi.

Tüm dünyayı buradan dinliyor

Almanya’nın Münih şehri yakınlarındaki bu izleme istasyonunun casusluk faaliyetlerinde kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Merkel: Bilgi veremem

Al­man­ya Baş­ba­ka­nı Mer­kel, 2009'dan bu ya­na Tür­ki­ye'nin din­le­me­siy­le il­gi­li ba­sın men­sup­la­rı­nın so­ru­la­rı üze­ri­ne, is­tih­ba­rat ser­vis­le­ri­nin fa­ali­yet­le­ri hak­kın­da yo­rum ya­pa­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek "Bil­gi ve­re­mem" de­di. Mer­kel ge­re­kir­se bu ko­nu­da­ki bil­gi­nin Al­man Par­la­men­to­su'nda is­tih­ba­rat ku­ru­lu­şu­nu de­net­le­yen ko­mis­yo­na ve­ri­le­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di. Mer­kel, da­ha ön­ce yap­tı­ğı 'dost­lar ara­sın­da ca­su­su­luk ol­maz' açık­la­ma­sıy­la da ABD'yi kast et­ti­ği­ni di­le ge­tir­di.

Alman elçi Dışişleri’ne çağrıldı

Din­le­me ha­ber­le­rin­den 3 gün son­ra Al­man­ya­ Bü­yü­kel­çi­si Eber­hard Pohl, dün An­ka­ra­’da Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’na çağ­rıl­dı. Müs­te­şar Ve­ki­li Bü­yü­kel­çi Er­do­ğan İş­can, hü­kü­me­tin kay­gı­la­rı­nı Poh­l’­e ak­tar­dı. Din­le­me id­di­ası­nın doğ­ru ise aci­len son­lan­dı­rıl­ma­sı ta­le­bin­de bu­lun­du.

DAVUTOĞLU: KABUL EDİLEMEZ

Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu da dün Al­man­ya Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Frank Wal­ter Ste­in­me­ier ile bir te­le­fon gö­rüş­me­si yap­tı. "Müt­te­fik bir ül­ke­nin, is­tih­ba­rat fa­ali­yet­le­rin­de he­def ola­rak gö­rül­me­si­nin it­ti­fak ru­hu­na ay­kı­rı ol­du­ğu­nu" vur­gu­la­yan Da­vu­toğ­lu'nun Steinmeier’e "Müt­te­fik iki ül­ke ara­sın­da bir­bi­ri­ne yö­ne­lik is­tih­ba­rat ta­ki­bi ka­bul edi­le­mez" de­di­ği be­lir­til­di. Gö­rüş­me­de  iki ül­ke­nin is­tih­ba­rat baş­kan­la­rı­nın en kı­sa za­man­da bir ara­ya ge­lmesi de kararlaştırıldı.

Alman sözcü “Türkiye dost” diyemedi

Al­man­ya Hü­kü­met Söz­cü Ve­ki­li Chris­ti­ane Wirtz,  BND’­nin din­le­me ve iz­le­me fa­ali­yet­le­ri­ne iliş­kin ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­dı. Wirtz, “Tür­ki­ye dost ül­ke mi” so­ru­su­na ‘e­ve­t’ di­ye­me­di. Baş­ba­ka­n An­ge­la Mer­ke­l’­in AB­D’­nin ken­di­si­ni din­le­di­ği­nin or­ta­ya çık­ma­sın­dan son­ra yap­tı­ğı “Dost­lar ara­sın­da din­le­me ka­bul edi­le­me­z” açık­la­ma­sı­nı ha­tır­la­tan bir ga­ze­te­ci­nin, “NA­TO müt­te­fi­ki Tür­ki­ye, dost ül­ke­ler­den bi­ri ola­rak gö­rül­mü­yor mu” so­ru­su­na ka­ça­mak ce­vap ver­di. Wirtz, “Mer­ke­l’­in açık­la­ma­sı­nın bağ­la­mı ABD ile il­gi­li id­di­alar­dı” ce­va­bı­nı ver­mek­le ye­tin­di.

Wirtz, Tür­ki­ye hak­kın­da ka­ça­mak ce­vap­lar ve­rir­ken ABD ile il­gi­li net ko­nuş­tu. John Kerry ile Hil­lary Clin­to­n’­a yönelik dinlemeler için “ABD is­tih­ba­rat fa­ali­yet­le­ri­nin he­de­fi ol­ma­mış­tır ve şu an­da da de­ğil­dir. Te­sa­dü­fen el­de edi­len ka­yıt­lar der­hal im­ha edil­mek­te­di­r” de­ğer­len­dir­me­si yap­tı.


Bu haber 96 kez okundu.

HAVA DURUMU

ANKARA

SON YORUMLAR

ANKETLER

Bugün Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirdiniz?

Seydam Web Yazılım www.alacazsatacaz.com © 2019 | İzinsiz ve Kaynak gösterilmeden kullanılamaz